Regulamin 2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Organizatorem Konferencji Laktacyjnej Gdynia 2019, zwanej dalej „Konferencją” jest Fundacja Matka Natura, Szkoła Rodzenia POZ MEDIK oraz Gdyńskie Centrum Zdrowia.

§2
Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która złożyła pisemną deklarację uczestnictwa w Konferencji .

§3
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników

II. MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI

§1
Miejsce konferencji: Parku Naukowo- Technologicznym przy alei Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

§2
Czas Konferencji: 18 maja 2019 roku w godzinach 9:30-18:00.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

§1
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Deklaracji Zgłoszeniowej online poprzez formularz udostępniony na stronie www.konferencjalaktacyjna.pl w terminie do 23 kwietnia- 16 maja 2019r.

§2
Uczestnik w Deklaracji Zgłoszeniowej wybiera w jakich warsztatach chce uczestniczyć. Istnieje możliwość wyboru wszystkich prelekcji.

§3
Uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa w dniu Konferencji.

§4
Warunkiem potwierdzenia udziału w Konferencji Laktacyjnej jest wyświetlenie wybranych prelekcji na koncie Uczestnika.

IV. ZASADY KONFERENCJI

§1
Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§2
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca organizacji Konferencji z przyczyn wyższych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji odbywa się bez konsekwencji.

§3

Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych (podróż, nocleg) poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

§4
Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

§5
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§6
Organizator nie zapewnia Uczestnikom dojazdu i powrotu z miejsca, gdzie odbywać się będzie Konferencja oraz nie zapewnia noclegu.

§7
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.

§8
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji w chwili wyczerpania miejsc.

§9
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§10
Zasady uczestnictwa dzieci w Konferencji.
Pomimo tego, że Konferencja Laktacyjna przeznaczona jest dla osób dorosłych, jesteśmy otwarte na udział w niej opiekunów razem z dziećmi.

 • Na sali konferencyjnej w trakcie paneli i wykładów opiekunowie mogą przebywać
  z dziećmi w wieku od 0 do 12 m.ż..
 • Warunkiem przebywania dzieci na sali jest zachowanie niezakłóconych warunków do wysłuchania paneli i wykładów oraz udziału w dyskusji uczestników Konferencji.
 • Ze względu na poszanowanie komfortu dzieci oraz uczestników konferencji prosimy, żeby dzieci płaczące oraz niespokojne ukoić poza główną salą, a dzieci starsze odprowadzić na zajęcia do kącika dla dzieci.
 • Kącik zabaw będzie udostępniony w wydzielonej przestrzeni.
 • Kącik zabaw nie stanowi punktu opieki zbiorowej na czas trwania Konferencji.
 • Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci przebywających w kąciku zabaw.
 • W trakcie zajęć dzieci powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 • Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w kąciku zabaw.

V. REKLAMACJE

§1

Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.

§2
Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

§3
Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§4
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE CENTRUM KONFERENCYJNEGO PPNT GDYNIA.

§1
Wnoszenie alkoholu na teren Centrum Konferencyjnego jest zabronione. Na terenie Centrum Konferencyjnego spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych (restauracja).

§2
W salach konferencyjnych spożywanie posiłków oraz napoi jest niedozwolone. Posiłki należy spożywać poza salami konferencyjnymi lub w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym przed salą.

§3
Na terenie Centrum Konferencyjnego zabronione jest palenie tytoniu z wyjątkiem miejsc na zewnątrz budynku specjalnie do tego przeznaczonych.

§4
Na terenie PPNT Gdynia znajdują się parkingi odpłatne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Konferencji rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§2
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.

§3

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Matka Natura ul. Starowiejska 25A/9 81-363 Gdynia KRS: 0000647368 NIP: 5862311982.

Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

 • Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest Emilia Łowkiel fundacja@matkanatura.org.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia realizacji zajęć edukacyjnych, organizacji szkoleń, tworzenia list uczestników, wypisania identyfikatorów, umowy powierzenia przetwarzanie danych osobowych, umowy wolontarystycznej.
 • Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą trwale zniszczone.
 • Administrator danych osobowych, zapewnia odbiorcy naszych działań prawo dostępu do jego danych. Odbiorca może je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

§4

Złożenie Deklaracji Zgłoszeniowej przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§5

Akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku na materiałach promocyjnych wydarzenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji wydarzenia.

§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.